CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI

Xây dựng sản phẩm, kênh phân phối, quản lý hợp đồng và bồi thường cho bảo hiểm trực tuyến và bancassurance.

Xây dựng sản phẩm, đa kênh phân phối, quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm trên các nền tảng ví điện tử & ngân hàng số.

Đa kênh phân phối bảo hiểm Bancassurance với các sản phẩm phi nhân thọ.